University Song

University Song

एक प्रतिज्ञा असे आमुची ज्ञानाची साधना चिरंतन ज्ञानाची साधना | 
ज्ञान हेच संजीवन सा-या जगताच्या जीवना ||
ज्योत जागवू सुजाणतेची सकलांच्या अंतरी |
तीच निवारील पटल तमाचे प्रभात सूर्यापरी |
ज्ञानच देऊळ, ज्ञानच दैवत प्रगतीच्या पूजना || १ ||
नव्या युगाचा नव्या जगाचा ज्ञान धर्म आहे |
त्यातच आमुच्या उजळ आश्वासन राहे |
मुक्त करील तो परंपरेच्या बंदिघरातुन मना || २ ||
हाच मंत्र नेईल आम्हाला दिव्य भविष्याकडे |
न्यायनितीचे पाऊल जेथे भेदाशी ना अडे |
जे जे मंगल पावन त्याची जेथे आराधना || ३ ||
कुसुमाग्रज