Scholarship

Scholarship YCMOU

शैक्षणिक सत्र

                                              सूचना

       2019-20

शासन निर्णय - राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना

       2019-20

शासन निर्णय (GR) - विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गासाठी (VJNT) शिष्यवृत्ती योजना

शासन निर्णय (GR) - इतर मागास वर्ग  प्रवर्गासाठी (OBC) शिष्यवृत्ती योजना

 
शासन निर्णय (GR) विशेष मागास प्रवर्गासाठी (SBC) शिष्यवृत्ती योजना​
शासन निर्णय (GR) अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी (ST) शिष्यवृत्ती योजना​
 
  शासन निर्णय (GR) अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी (SC) शिष्यवृत्ती योजना​
2018-19 शैक्षणिक सत्र 2018-19 - त्रुटी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या लॉगीलना परत पाठविलेले ऑनलाईन शिष्यवृत्ती अर्ज - विद्यार्थी  यादी
2018-19

शैक्षणिक सत्र 2018-19 - विद्यार्थ्यांनी मेल न पाठविल्यामुळे विद्यापीठ लॉगीनला प्रलंबित असलेले (Pending) ऑनलाईन शिष्यवृत्ती अर्ज - विद्यार्थी  यादी 

2018-19 शैक्षणिक सत्र 2018-19 - योजनेशी संबंधित विभागांकडे प्रलंबित असलेले अर्ज - विद्यार्थी यादी 
2018-19 शैक्षणिक सत्र 2018-19 - योजनेशी संबंधित विभागांनी संमत केलेले (Approved) अर्ज - विद्यार्थी यादी 

2018-19

शैक्षणिक सत्र 2018-19 - Voucher Redeem केलेले अर्ज - विद्यार्थी यादी 
2019-20 शैक्षणिक सत्र 2019-20 - ऑनलाईन शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करणा-या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना
2019-20 शैक्षणिक सत्र 2019-20 - ऑनलाईन शिष्यवृत्ती अर्ज स्विकारताना अभ्यासकेंद्रांसाठी मार्गदर्शन सूचना 
2019-20 शैक्षणिक सत्र 2019-20 - शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करताना आवश्यक असलेल्या मूळ दस्तावेजांची यादी 
2019-20 शैक्षणिक सत्र 2019-20 - शिष्यवृत्ती कक्षाकडे शिष्यवृत्ती अर्ज व मूळ उत्पन्न दाखल्यासह पाठवावयाचे आवश्यक प्रपत्रं
2019-20 शैक्षणिक सत्र 2019-20 - मुक्त विद्यापीठाला लागू असलेल्या शिष्यवृत्ती योजनांबद्दलच्या माहितीची चित्रफित (Video)