Examination Result

Examination Result

     निकाल पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

       Click here for Online Provisional Result

                                 Instructions For Students

 

 प्रिय विद्यार्थी मित्र


   संकेतस्थळावरील आपणास प्राप्त होणारा निकाल हा 'तात्पुरता (provisional)'  असतो.

   आपल्या निकालाबाबत आपणास काही शंका असल्यास त्यांचे निरसन करण्यासाठी खाली दिलेल्या मेल  आयडी. वर मेल पाठवावा.

   आपण आम्हास मेल पाठविताना त्यात आपली माहिती पुढीलप्रमाणे द्यावी.

     1. संपूर्ण नाव       

     2. कायम नोंदणी क्रमांक (P.R.No.)    

     3. आसन क्रमांक 

     4. परीक्षाकेंद्राचे नाव    

     5. परीक्षाकेंद्र संकेतांक (उदा. 5405A, 6203A, ई.)                 

     6. शिक्षणक्रमाचे नाव (उदा. बी.ए., बी.कॉम., एम.बी.ए., इत्यादी.)

     7. शिक्षणक्रम संकेतांक (उदा. G01, G02, P79, ई.)

     8. विषयाचे नाव        

     9. विषय संकेतांक (उदा.MAR250, HIS280, ई.)

    10. आपली शंका (थोडक्यात आणि नेमकेपणाने) –

     निकालाबाबतची आपली शंका पाठविण्यासाठी मेल आयडी -  coe@ycmou.digitaluniversity.ac

        

Result      
  Dec 2022-Jan 2023 May /June 2022  April-May 2022 Agriculture
  December 2021 Aug-Sept 2021 July 2021 - Agriculture
  May 2021